Voorwaarden

Algemene Gebruikersvoorwaarden Websites en Serviceportalen HB Software bv.

22 mei 2018

1. Toepassing

Door op deze website te surfen, teksten te lezen, bestanden te downloaden of er op enige andere manier gebruik van te maken, ga je automatisch akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbind je je ertoe om deze na te leven.

2. HB Software

De website HB SmartTrade.com, HBSoftware.nl, Exsion.nl en de serviceportalen worden beheerd door HB Software, gevestigdop de Groen van Prinsterersingel 472805 TD te Gouda(Nederland), met als BTW-nummerNL008025071B01. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene gebruikersvoorwaarden ten behoeve van HB Software bedongen, gelden evenzeer voor door HB Software ingeschakelde derden.

3. Toegang

Deze website kan geraadpleegd worden door moderne computers waarop gangbare software (browser, besturingssysteem, enz.) geïnstalleerd is. HB Software waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld indien je, om welke reden dan ook, (een deel van) de huidige website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

Het is strikt verboden om, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, je toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden om de website te wijzigen of er zaken aan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook.

Als bezoeker van deze website verbind je je ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking ervan op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, de inhoud, lay-out, structuur, broncode, programmatuur, afbeeldingen, foto’s, animaties, audiovisuele werken, teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van deze website zijn en blijven het exclusieve eigendom van HB Software en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Door op de website te surfen verkrijg je hierop geen enkel recht. Indien een partij het voornemen heeft om al dan niet door gebruik van hyperlinks te verwijzen, of op enige wijze informatie of gegevens te verbinden met geprogrammeerde instructies, waaronder maar niet beperkt tot spiders, bots of andere scripts, of te indexeren, ofwel al dan niet herhaald systematisch gegevens op te vragen of alle of een substantieel deel van gegevens te hergebrruiken in de zin van artikel 2 van de Databankenwet, vraagt HB Software deze partij om onmiddellijk contact op te nemen via office@hbsoftware.nl met het verzoek om zich te identificeren en zijn/haar voornemens kenbaar te maken. Zonder toestemming van HB Software is het voorgaande niet toegestaan.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik van deze website en de inhoud, in welke vorm of wijze dan ook, is strikt verboden. Het opslaan van informatie en/of onderdelen van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door browsers.

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden op onze website te plaatsen, geef je automatisch HB Software en alle aan haar gelieerde ondernemingende volledige en kosteloze toestemming om de inhoud van je bericht te reproduceren, delen en/of anderszins te gebruiken, zowel op deze website als op andere websites of publicaties, als in een of meerdere magazines of enige andere producten of dragers die door HB Software of daaraan gelieerde ondernemingen worden uitgegeven of aangeboden.

5. Aansprakelijkheid

HB Software zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. HB Software heeft echter te allen tijde het recht om de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. HB Software kan niet aansprakelijk gesteld worden voor als gevolg hiervan geleden verlies en/of schade, van welke aard dan ook.

HB Software zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en HB Software kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. HB Software kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van de website. HB Software kan tevens geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die je zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op deze website. HB Software heeft eveneens het recht om op deze website gepubliceerde informatie of gegevens op elk moment te wijzigen.

Deze website kan o.m. links naar andere sites of applicaties bevatten. HB Software kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites of applicaties waarnaar verwezen wordt, noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites of applicaties kunnen voortvloeien.

Alhoewel HB Software haar beste middelen inzet om deze website virus- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog kunnen voorkomen. HB Software kan geenszins aansprakelijkworden gesteld voor hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. HB Software raadt je ten zeerste aan om steeds de nodige firewall-, antivirus- en andere beschermende software te installeren, teneinde mogelijke beschadigingen van je computer te voorkomen. Als je een van voornoemde elementen in de huidige website aantreft, verzoeken we je om deze zo spoedig mogelijk aan de webmaster of ontwikkelaar mee te delen, zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers e.d. gebeurt steeds op eigen risico. HB Software zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. HB Software raadt je ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds voorzichtig om te gaan met het gebruik en delen van van je persoonlijke gegevens.

Op deze website kunnen berichten van derden (bijvoorbeeld productbeoordelingen) opgenomen worden. HB Software behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. HB Software kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten van derden afkomstig zijn, kan HB Software evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan.

6. Privacybeleid

De persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld (registraties voor nieuwsbrief, magazine of andere) worden opgenomen in het adressenbestand van HB Software. Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden en kunnen op verzoek te allen tijde verwijderd worden. Gelieve ons in dit geval te contacteren via office@hbsoftware.nl.

Alleen door HB Software geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het HB Software-serviceportaal en het Exsion-serviceportaal. Vul je gegevens correct in en houd je login en wachtwoord geheim. Overeenkomstig paragraaf 5 uit deze tekst is elke geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie en eventueel misbruik of schade die daaruit zouden kunnen voortvloeien. HB Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig oneigenlijk gebruik van je registratie, login en/of wachtwoord.

HB Software maakt gebruik van cookies om het aantal unieke gebruikers en de wijze van gebruik van haar website te analyseren. Op deze wijze kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van onze website voortdurend verbeteren. Cookie-instellingen kunnen gewijzigd worden in de browserinstellingen voor algemeen internetgebruik.

HB Software verstuurt geen spam. Indien je ongewenst e-mails van HB Software ontvangt, vragen we je om ons dat zo snel mogelijk te melden via office@hbsoftware.nl, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat dit niet meer gebeurt.

7. Algemeen

Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn deelbaar. Dit betekent dat de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in geen enkel opzicht de geldigheid van andere bepalingen aantast.

Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast aan wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Wijzigingen treden in werking zodra ze op de website kenbaar worden gemaakt.

Voor alle vragen inzake onze Algemene Gebruikersvoorwaarden kun je contact opnemen met ons kantoor.

Scroll naar boven